Radyo, Televizyon Ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik

Radyo, Televizyon Ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik

Radyo, Televizyon Ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik

Soru 1: Yönetmeliğin amacı nedir?

Bu Yönetmeliğin amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.(M.1)

Soru 2: Yönetmeliğin kapsamı nedir?

Bu Yönetmelik, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu ile bu yayın hizmetlerini internet ortamından sunan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve bu yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecilerini kapsar. (M.2/1)

Soru 3: Neler yönetmeliğin kapsamı dışındadır?

Bireysel iletişim hizmetleri bu yönetmeliğin kapsamında değerlendirilmezler. Ayrıca radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar ve radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında platform işletmecisi sayılmaz.(M.2/2)

Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyen bireysel iletişim hizmetlerine örnek olarak; sosyal medya siteleri üzerinde canlı yayın yapan kişiler gösterilebilir. Yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan kişilere; YouTube, Facebook gibi yer sağlayıcı internet siteleri örnek gösterilebilir.

Soru 4: Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar, yayınlarını internet ortamından da sunabilir mi?

Evet, Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilirler. (M.5/1) Bu kuruluşların yayınlarını internet ortamından sunabilmeleri; lisans süreleri ile sınırlıdır ve yayınlarını sunacakları URL adresi ve/veya yayınlarının iletimini gerçekleştirecek platform işletmecisini Üst Kurula bildirmelerine bağlıdır. (M.6/1)

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde söz konusu bildirim, Yönetmeliğin yürürlük tarihinde itibaren bir ay içerisinde 7. maddenin üçüncü fıkrasında istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Üst Kurula yapılmalıdır. Bildirimin süresinde yapılması halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayınlarına, internet ortamından da devam edebilirler. (Geçici 1. Madde)

Soru 5: Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar, yayınlarını internet ortamından nasıl sunabilirler?

Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar; radyo ve televizyon yayın hizmetlerini internet ortamından, yayınlarda değişiklik yapmadan diğer ortamlarla eş zamanlı olarak yayınlamak; isteğe bağlı yayınlarını ise aynı program kataloğuna bağlı olarak sunmak koşulu ile yapabilir.(M.6/2)

Soru 6: Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar, yayınlarını internet ortamında eş zamanlı olmaksızın yayınlamak isterlerse yayın lisansı almak zorundalar mı?

Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayın akış çizelgesinde yer alan görsel işitsel hizmetleri eş zamanlı olmadan arşivden veya depodan yayınlamak istemeleri halinde internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı almak zorundadırlar. (M.7/5)

Diğer ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yukarıda belirtilen arşivden veya depodan yayın gibi (eş zamanlı olmayan yayınları), 6. madde uyarınca internet ortamından sundukları radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri dışındaki internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri için başvurularında; 7. maddede belirtilen talep dilekçesini ve ilgili yayın hizmetine ilişkin doldurulup imzalanmış internet ortamından yayın lisans başvuru formlarını Üst Kurula iletmeleri yeterlidir.

Soru 7: Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların yayınlarını internet ortamından da sunmaları, onlara ek yükümlülükler getirir mi?

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınları normalde 6112 Sayılı Kanuna uygun olması gerekirken, yayınlarını internet ortamından sunmaları halinde, 6112 Sayılı Kanuna ek olarak bahsi geçen yönetmeliğe ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine de uygun olması gerekmektedir.(M.5/1) Bununla beraber yayınlarını eş zamanlı olarak internet ortamından da sunmak için Üst Kuruldan ek bir lisans ya da yetki almalarına gerek yoktur. 

Soru 8: Sadece internet ortamından yayın yapmak isteyen Medya Hizmet Sağlayıcıların ek bir izin/lisans alması gerekmekte midir?

Evet;  radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı almak zorundadır. (M.5/2)

Soru 9: İnternet ortamında yayın lisansının tipleri nelerdir?

Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan;

İNTERNET – RD:

İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara verilen yayın lisansı, İNTERNET – TV:

İnternet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara verilen yayın lisansı, İNTERNET-İBYH:

İnternet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara verilen yayın lisansı

Soru 10: Sadece İnternet Yayın Lisansı ile İnternet Ortamında Yayın Yapan Medya Hizmet Sağlayıcılar başka ortamlardan da yayın yapabilir mi?

Medya hizmet sağlayıcı kuruluş internet ortamından yayın lisansı kapsamında sadece internet ortamından sunduğu yayınlarını kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan da sunmak istemesi halinde her bir yayın tekniği ve ortamına ilişkin olarak ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır. (M.5/5)

6112 Sayılı Kanunun “Frekans Planlaması ve Tahsis” başlıklı 26. Maddesinin 4. Fıkrasında, sıralama ihalesine girebilecekleri; radyo ve televizyon yayın şirketi olarak kurulan, radyo ve televizyon yayıncılık alanında en az bir yıl faaliyette bulunan, ihale şartnamesinde belirtilen ön şartları yerine getiren ve Üst Kuruldan ihaleye girmek için yeterlilik belgesi alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar olarak sınırlandırdığından, Yönetmelik 5/5. Maddesinde sadece internet ortamında yayın yapanların başka ortamlardan da yayınlarını sunmak istemeleri halinde yayın tekniği ve ortamına ilişkin ayrı ayrı yayın lisansı almaları gerekeceğini düzenlemiş olması, sanki internet ortamından yayın yapanlara ek bir hak tanındığı anlamını çıkartabileceğinden kanaatimizce hatalı olmuştur.

Soru 11: Platform işletmecileri, yayınları internet ortamından iletmek için herhangi bir lisans/yetki almalı mıdır?

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri Üst Kuruldan internet ortamından yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

(M.5/6)

Soru 12: İnternet Ortamından Yayın Lisansı ve İnternet Ortamından Yayın İletim Yetkisi arasındaki fark nedir?

İnternet ortamından yayın lisansı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen ya da eş zamanlı olarak sunmayan medya hizmet sağlayıcıların almak zorunda olduğu lisans tipidir. İnternet ortamından yayın iletim yetkisi ise; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerinin Üst Kuruldan almaları gereken yetkidir.

Soru 13: Yabancı siteler üzerinden yapılan yayınlarda da yayın lisansı/iletim yetkisi gerekir mi?

-İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu Üst Kurulun görev alanına ilişkin uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi hakkında,

-internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan kuruluşların yayın hizmetleri hakkında,

-yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. (M.5/8)

Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de internet ortamından yayın iletim yetkisi alması zorunludur. (M.5/8)

Soru 14: İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın yapılması halinde izlenecek süreç ve uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

Üst Kurul tarafından resen ve/veya şikâyet üzerine internet ortamından yayın lisansı bulunmayan yayın hizmetlerinin sunulduğunun tespiti halinde, bu durum Üst Kurulun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuruda söz konusu yayın hizmetlerini sunan gerçek veya tüzel kişiye;

a) Bu Yönetmelik uyarınca internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği, b) Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

c) Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar edilir.

Bu ihtar Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.

İhtar üzerine;

  1. Bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunanlar yayın lisansı verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar bu maddede belirtilen süre ve koşullarla yayın hizmetlerini sunmaya devam edebilirler.
  2. Bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunulmaması halinde, Üst Kurul tarafından;

1) 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir. 2) 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu madde uyarınca işlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın lisansı verilen kuruluşların bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren geçen süre internet ortamından yayın lisansı sürelerinden mahsup edilir. (M.10)

Ancak Yönetmeliğin Geçici 1/b/2. Maddesi, Üst Kurulun internet sitesinden bildirimde bulunarak ihtar etmesi zorunluluğunu kaldırmış, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde internet ortamında yayınlarına yer veren medya hizmet sağlayıcının yayın lisansı başvurusunda bulunmaması halinde, Üst Kurul tarafından doğrudan; 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edileceği ve yine aynı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulacağını düzenlemiştir. 6112 sayılı Kanunun 33. Maddesinde düzenlenen yaptırımlar ise şu şekildedir;

  1. Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.
  2. Yayın lisansı olmasına rağmen lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Soru 15: İnternet ortamından yayın iletim yetkisi almadan yayın yapılması halinde izlenecek süreç ve uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

Süreç, yayın lisansı almadan yayın yapılması ile aynıdır. Yayın iletim yetkisi almadan yayın yapılması halinde uygulanacak yaptırımlarda ise yayın lisansı almadan yapılan yayına verilen cezadan farklı olarak 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulması getirilmemiştir. Yayın iletim yetkisi almadan yayının yapılması halinde sadece 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir.

Soru 16: İnternet ortamında yayın lisansı ücreti ne kadardır?

İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10.000,00 Türk Lirası;

İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirasıdır.

İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri birinci fıkradaki bedellerin beş katı olarak hesaplanır.

Yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler. (M.12)

Soru 17: İnternet ortamında yayın lisansı süresi ne kadardır?

İnternet ortamından yayın lisansı on yıl süreyle verilir. İnternet ortamından yayın lisans süresinin başlangıcı belgenin düzenlendiği tarihtir.

Sürenin bitiminden sonra yapılan başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir. (M.14)

Soru 18: İnternet ortamında yayın iletim yetkilendirme ücreti ne kadardır?

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti yıllık 100.000,00 Türk lirasıdır. Koşullu erişim sağlayan internet yayın platform işletmecileri bu ücrete ilave olarak, yıllık net satışlarının binde beşini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler.

 

Soru 19: İnternet ortamından yayın için yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar 6112 Sayılı Kanunla bağlı mı?

İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;

  • 5651 sayılı Kanun ve 6112 sayılı Kanunlarda, Yönetmelikte, ilgili diğer mevzuatta ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmekle,
  • Üst Kurulca 6112 sayılı Kanun kapsamında uygun bulunmayan ihlale konu isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmakla, yükümlüdürler. (M.16)

Soru 20: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayınlarını televizyonda sansürlü/mozaikli olarak verip, internet ortamında yaptıkları yayınlarda bu sansürü/mozaiği kaldırabilirler mi?

Hayır kaldıramazlar çünkü internet ortamında yayın lisansı almadan yayınlarına internet ortamında yer verebilmeleri, 6. Maddede belirtildiği gibi yayınlarda değişiklik yapılmadan eş zamanlı yayınlanması koşuluna bağlıdır. Yayınlarda değişiklik yapılması halinde ise M.7/3 gereğince internet ortamında yayın lisans almaları gerekmektedir. Yeni bir yayın lisansı alındığı durumda ise M.16 gereğince yayınlarının 6112 Sayılı Kanundaki yayın ilkelerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler. Yani her iki ihtimalde de yayınlarını internet ortamında sansürsüz/ mozaiksiz olarak veremezler.

Soru 21: Yayınlarına internet ortamında yayın lisansı ile yer veren medya hizmet sağlayıcılar, yayın lisansı dışında Üst Kurula başkaca bir bedel ödemekle yükümlüler mi?

Evet, 6112 sayılı Kanun M.41/ç uyarınca; program destekleme gelirleri hariç aylık brüt ticarî iletişim gelirlerinden ayrılacak yüzde bir buçuk payı Üst Kurula ödemekle yükümlüler. Yine Yönetmelik M.16/j uyarınca; 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu

Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre elde ettiği ticari iletişim gelirlerini beyan etmekle yükümlüler.

Soru 22: Eğer medya hizmet sağlayıcı, internet ortamından yapacağı yayınları 6. Maddeye uygun olarak eş zamanlı ve yayınında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yapması ve bu sebeple de internet ortamından yayın lisansı almasına gerek olmaması halinde de lisans bedelleri ve ticari iletişim gelirlerinden pay ödeyecek midir?

Hayır, madde 12’de belirtilen lisans ücreti, belirtildiği şekilde sadece internet ortamında yayın lisansı alınması halinde ödenen bir bedeldir. Yine 16/j maddesinde belirtilen ticari iletişim gelirlerinden pay ödenmesi koşulu da internet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşları kapsamaktadır. Yönetmelik M.6’ya uygun olarak, eş zamanlı şekilde ve yayın üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yayına internet ortamında yer verilmesi halinde, bahsi geçen ödemelerin yapılması gerekemeyecektir.

Soru 23: 6112 sayılı Kanundaki çocukların korunması amacına yönelik hükümlerin uygulanmayacağı durumlar nelerdir?

İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile yayın iletim yetkisi verilen internet yayın platform işletmecileri, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür.

Çocuğun üye olamayacağı ve kişiye özel üyelik sistemi ile hizmet veren internet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcılar ile internet yayın platform işletmecilerine, 6112 sayılı Kanundaki ve bu Yönetmelikteki çocukların korunması amacına yönelik hükümler uygulanmaz. (M.21)

SON BAŞVURU TARİHİ 30 AĞUSTOS 2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER